Σχολή Ναυτιλίας (30/1-20/2) – Κανονισμός Εκπαίδευσης

Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ

Σύνολο ωρών 30 που κατανέμονται:

Ακτοπλοΐα Θεωρία 15. Εφαρμογή επί χάρτου 10.

Αστροναυτιλία 5.

 

Β. ΠΡΟΣ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Κυβερνήτες και πληρώματα ιστιοπλοϊκών σκαφών (άσχετα αν έχουν αποφοιτήσει από σχολές ιστιοπλοΐας αρχαρίων όπου αποκτώνται στοιχειώδεις μόνο γνώσεις ακτοπλοΐας), κυβερνήτες και πληρώματα μηχανοκίνητων cruiser και αλιευτικών. Γενικώς στους ανθρώπους της θάλασσας που θέλουν να νοιώθουν την ασφάλεια του ταξιδιού ώστε να μην εξαρτώνται μόνο από το ραντάρ και το GPS. Τα όργανα αυτά τα οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να τεθούν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης είτε των ιδίων είτε του ηλεκτρονικού κυκλώματος που τα τροφοδοτεί (βραχυκυκλώματα, μπαταρίες).

Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Η απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων ώστε ο απόφοιτος : (1) να μπορεί να σχεδιάσει το συντομότερο αλλά ασφαλές δρομολόγιο για τον προορισμό του αξιοποιώντας τους κατάλληλους χάρτες και τα υπάρχοντα ναυτιλιακά βοηθήματα (2) να μπορεί ταξιδεύοντας να υπολογίσει το στίγμα του και να κάνει τις αναγκαίες διορθώσεις πορειών για τον προορισμό του αξιοποιώντας όλες τις μεθόδους ακτοπλοΐας και ηλεκτρονικής ναυτιλίας (3) να αποκτήσει στοιχειώδεις γνώσεις αστρονομικής ναυτιλίας για να δημιουργήσει υπόβαθρο εφόσον θελήσει να εκβαθύνει αργότερα στον τομέα αυτό.

3. Κατανομή της διδακτέας ύλης
Θα καλυφθεί σε 30 ώρες κατανεμημένες σε 15 ώρες θεωρία, 10 ώρες εφαρμογή επί χάρτου και 5 αστροναυτιλίας.

4. Ωράριο
Τα μαθήματα θα γίνονται καταρχήν Δευτέρα και Τετάρτη 18.00 – 21.00 με δυνατότητα προσαρμογής Σάββατα και Κυριακές ανάλογα με τις γενικές ανάγκες των μαθητών.

5. Εκπαιδευτές
α. Ο Αντιναύαρχος ε.α. Κ. Μανιουδάκης με ειδικότητα ναυτιλίας υπεύθυνος και για τη λειτουργία της Σχολής.
β. Ο Μάκης Βασιλάκης εκπαιδευτής Σχολών Ιστιοπλοΐας με 29ετή εμπειρία προπονητής Α’ Κατηγορίας της Γ.Γ.Α. θα διδάξει ηλεκτρονική Ναυτιλία και θα συνδράμει στην εφαρμογή επί χάρτου.

6. Διπλώματα
Μετά από εξετάσεις θα δοθούν διπλώματα που μπορεί να φανούν χρήσιμα ανάλογα με τις προσωπικές επιδιώξεις του καθενός.

7. Εγγραφές
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Πληροφορίες στη Γραμματεία ΝΟΧ, τηλέφωνο 28210-96078 και 6974110663 κ. Μανιουδάκης.

Δ. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
1. ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ – ΘΕΩΡΙΑ ώρες 15
Σκοπός – Γήινη Σφαίρα – Γεωγραφικές συντεταγμένες – Λοξοδρομία και ορθοδρομία. Βορράς Αληθής – Βορράς Μαγνητικός με ανάλυση η γη ως μαγνήτης, Μαγνητική πυξίδα με ιστορικό εξέλιξης, Μαγνητική απόκλιση και τρόπος υπολογισμού – Βορράς πυξίδας με ανάλυση του σφάλματος από τα μαγνητικά πεδία του σκάφους και τρόπος αντιστάθμισης – πορείες και διοπτεύσεις και μετατροπή αυτών σε αληθείς από τις μετρούμενες με την πυξίδα και αντιστρόφως.

Ναυτιλία εξ αναμετρήσεως και ανάλυση των λόγων που δεν είναι ακριβής οι οποίοι προβάλλουν την αξία του υπολογισμού στίγματος με τις μεθόδους της ακτοπλοΐας.
– Γραμμές θέσεως ακτοπλοΐας δηλαδή διόπτευση, ευθυγράμμιση, απόσταση, οριζόντια γωνία και ισοβαθή  και πως αξιοποιούνται στις μεθόδους εύρεσης του στίγματος.
–  Μέθοδοι εύρεσης του στίγματος : Με ένα αντικείμενο, με διαδοχικές διοπτεύσεις ενός αντικειμένου, με σύγχρονες παρατηρήσεις γραμμών θέσεων δύο ή περισσοτέρων αντικειμένων.
– Διοπτεύσεις ασφαλείας.
– Πλους υπό ρεύμα και πλους υπό ελαττωμένη ορατότητα.
– Ναυτιλιακά φώτα (φάροι) χαρακτηριστικό ανάγνωσης.
– Ναυτικού χάρτες, βασικές έννοιες, κατασκευή του Ν. Χάρτου και ιδιότητες αυτού.
Σχετικά ναυτιλιακά βοηθήματα (φαροδείκτης, πορτολάνοι κλπ.)

Ηλεκτρονική Ναυτιλία
To G.P.S. Βασικές αρχές λειτουργίας του συστήματος. Σφάλματα και τεχνικές αδυναμίες. Πληροφοριακά στοιχεία του G.P.S.

2. ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ ώρες 10
α. Ο ναυτικός χάρτης : Κλίμακες πλάτους και μήκους – Μετρήσεις  πορειών και διοπτεύσεων. Σήμανση ναυτιλιακών κινδύνων. Βάθη και ποιότητα βυθού. Μορφή των ακτών. Σήμανση καταφανών σημείων επί της ξηράς. Απεικόνιση φάρων και στοιχεία αναγνώρισης αυτών. Διορθώσεις.

β. Σχεδίαση πλου επί του χάρτου
Επιλογές πορειών. Τήρηση αποστάσεως ασφαλείας από αυτές και ναυτιλιακούς κινδύνους. Εφαρμογή ναυτιλίας εξ αναμετρήσεως για προϋπολογισμό αφίξεων σε σημεία αλλαγής πορείας και στον προορισμό και συναφή στοιχεία.

γ. Ταξίδεμα: (Προσομοίωση πλου επί χάρτου).
Υπολογισμός στίγματος με βάση μετρηθείσες διοπτεύσεις και αποστάσεις. Πραγματοποιούμενη ταχύτητα και έκπτωση. Διορθώσεις πορειών για τον προορισμό με βάση νέα δεδομένα. Αξιοποίηση διοπτεύσεων ασφαλείας. Πλους υπό ρεύμα.

3. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ  ώρες 5
α. Γενικά
Αξιοποιώντας τα άστρα και τον ήλιο μπορούμε να υπολογίσουμε το στίγμα μας.
Μια αστρονομική παρατήρηση απαιτεί:
· Μέτρηση του ύψους ενός άστρου (ή του ηλίου) από τον ορίζοντα με το όργανο εξάντα το οποίον είναι αναγνωρισμένο.
· Ακριβή ώρα της παρατήρησης ώστε να καθορίσουμε τη σχετική θέση της γης που περιστρέφεται ως προς την ουράνιο σφαίρα που είναι ακίνητη και συνεπώς και του παρατηρηθέντα αστέρα. 
· Με τις αστρονομικές εφημερίδες (ALMANAC) και εκλαϊκευμένους πίνακες  χαράσσουμε στον χάρτη μια ευθεία θέσεως που κάθε παρατηρητής ευρισκόμενος επ’ αυτής μετράει το ίδιο ύψος. Με μία δεύτερη σύγχρονη παρατήρηση ενός άλλου άστρου έχουμε μια δεύτερη ευθεία θέσεως και  η τομή αυτών προσδιορίζει το στίγμα μας. 
Για να γίνουν τα παραπάνω κατανοητά θα αναφερθούμε στα παρακάτω αντικείμενα: 
β. Στοιχεία κοσμογραφίας Γενικά το διάστημα και το ηλιακό σύστημα.- Η ουράνιος σφαίρα – Κινήσεις της γης – Ισημερινές συντεταγμένες – Γραμμή κατακόρυφου και ορίζοντες – οριζόντιες συντεταγμένες. 
γ. Φαινόμενη περιστροφή της γης: Η κίνηση των άστρων 
δ. Ο χρόνος και η μέτρησή του.
ε. Η μέτρηση του ύψους ουρανίου σώματος από τον ορίζοντα. Ο εξάντας και τα σφάλματα του. Τεχνική της χρήσης του. 
στ. Το τρίγωνο θέσεως: Η βασική επίλυση του προβλήματος. 
ζ. Η πραγματική έννοια του μετρουμένου ύψους: Η παρατήρηση του ύψους προσδιορίζει τον κύκλο ίσων υψών. Πώς από τον κύκλο αυτό καταλήγουμε σε ευθεία θέσεως.
η. Ειδικές απλές αστρονομικές παρατηρήσεις: Προσδιορισμός του γεωγραφικού πλάτους από τη μέτρηση του ύψους του πολικού και της μεσημβρινής διάβασης ηλίου. 

Ε. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ώρες 3
Περιλαμβάνουν κυρίως επίλυση προβλήματος ναυτιλίας επί χάρτου που θα περιλαμβάνει σχεδίαση πλου, προσδιορισμό στίγματος και διορθώσεις πορειών για τον τελικό προορισμό.

Στ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
Μετά από επιτυχείς εξετάσεις θα δοθούν διπλώματα που μπορεί να φανούν χρήσιμα ανάλογα με τις προσωπικές επιδιώξεις του καθενός.

Κ. Μανιουδάκης
Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ιστιοπλοΐας Ν.Ο.Χ.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΤΕΤ27/12/2023

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ: Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ

Διαχρονικό και πολύτιμο είναι το έργο του τμήματος εκμάθησης του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, το οποίο επιτελείται επί σειρά πάρα πολλών …

Περισσοτερα
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΜ16/05/2013

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ!

Στο πλαίσιο της διάδοσης του Ολυμπιακού αθλήματος Κανόε Καγιάκ Σπριντ, ο Ν.Ο. Χανίων θα πραγματοποιήσει από τη Δευτέρα 20 Μαΐου …

Περισσοτερα
Summer Sport Camp NOX
ANEK

nox.elgrecotours.gr

Φροντιστήρια Πουκαμισάς

Creta Farms

Pizza Fan

Enetikon Restaurant

Ocean Lifeguard

Χορηγοι
ΣΥΝΚΑ