Πρόσκληση για τακτική γενική συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων με απόφασή του, συγκαλεί, δυνάμει του άρθρ. 35επ. του Καταστατικού του περί Γενικής Συνέλευσης, τα Μέλη του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 6η Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ που θα διεξαχθεί ψηφιακά με τα παρακάτω θέματα.

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ανακήρυξη Νέων Μελών που απέκτησαν το δικαίωμα του Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι.
3. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα 1/1/2020 έως την 28/02/2021 και έγκριση των.
4. Οικονομικός Απολογισμός από 1/1/2020 έως την 28/02/2021 και έγκριση του.
5. Έγκριση προϋπολογισμού 2021.
6. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα 1/1/2020 έως την 28/02/2021 και απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
7. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω αναφερόμενη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία και ώρα 13:00 – 15:00 μμ με ανωτέρω θέματα και ορίζεται η εκλογική διαδικασία από 15:30 – 20:30 μμ με τον ίδιο ψηφιακό τρόπο ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και χωρίς άλλη πρόσκληση.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ. έχουν τα μέλη τα Ν.Ο.Χ. τα οποία έχουν προσκομίσει ηλεκτρονική διεύθυνση.

Ειδικότερα, δεδομένου ότι οι επιδημιολογικές συνθήκες, λόγω του Covid-19, δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τη φυσική παρουσία των μελών, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως με τη χρήση σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας με την ονομασία Webex και οι ψηφοφορίες επί των επιμέρους θεμάτων και οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν μέσω του ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. («Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.»), βάσει του ν.4778/2021 και της υπ.αριθμ.οικ.72664/24.3.2021 (ΦΕΚ 719/τ.Β’/24-02-2021) Κ.Υ.Α., με θέμα αυτής «Διαδικασία διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων με ψηφιακά μέσα και διενέργειας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για τη λήψη αποφάσεων και την εκλογή των μελών των καταστατικών οργάνων αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων».

Η οικονομική τακτοποίηση των μελών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Γ.Σ. πραγματοποιείται στα γραφεία του Συλλόγου καθημερινά κατά τις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας Ν.Ο.Χ μέχρι και την 24η Ιουλίου 2021. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την Γ.Σ. το Δ.Σ. θα καταρτίσει και θα δημοσιεύσει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. και τα μέλη έχουν τα δικαιώματα που το άρθρο 5 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων του Συλλόγου και τον ηλεκτρονικό ιστότοπο που διατηρεί ο Ν.Ο.Χ. Στα οικονομικά τακτοποιημένα και με δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ. μέλη θα ανακοινωθούν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και οι κωδικοί, για την είσοδό τους στην ψηφιακή πλατφόρμα διεξαγωγής της αρχικής και της τυχόν επαναληπτικής Γ.Σ. και αντίστοιχα στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη Ζεύς», όπως ο νόμος ορίζει.

Αιτήσεις υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται το αργότερο έως την 24η Ιουλίου 2021 και κατά τις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας Ν.Ο.Χ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι και να υποβάλουν μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν τα κωλύματα, που ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης με τυπωμένο το κείμενο του περιεχομένου της θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Συλλόγου, όπου οι υποψήφιοι θα το παραλαμβάνουν και θα το υπογράφουν.

Προϋπόθεση για να μπορεί ένα μέλος να ψηφίσει, εκτός από του ότι πρέπει να είναι οικονομικά εντάξει μέχρι την 24/7/21, επιπλέον πρέπει να προσκομίσει μέχρι την άνω ημερομηνία τα παρακάτω στοιχεία στη Γραμματεία Ν.Ο.Χ. κατά τις ώρες λειτουργίας της ή μέσω του e-mail του Ομίλου info@nox.gr εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένο το μέλος.

α) Επίθετο μέλους, β) Όνομα μέλους, γ) Όνομα Πατρός, δ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ ), ε) E MAIL μέλους.

Στην περίπτωση έλλειψης οποιουδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή του μέλους στην Γ.Σ. και στην εκλογική διαδικασία, έστω και αν είναι οικονομικά εντάξει.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΕΜ28/07/2022

ΑΠΟ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η 3Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

O Ναυτικός Ομιλος Χανίων ανακοινώνει ότι το διάστημα μεταξύ 16 Αυγούστου και 9 Σεπτεμβρίου ξεκινά η 3η περίοδος για το …

Περισσοτερα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΕΥ20/06/2022

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

Το Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Χανίων εκφράζει τα θερμότερα συλλυπητήρια προς το αγαπητό μέλος της διοίκησης, τον έφορο του τμήματος …

Περισσοτερα
ANEK

Enetikon Restaurant

Ocean Lifeguard

Χορηγοι
ΣΥΝΚΑ